Product persian

Posted by

محصول

با استفاده از یک پلت فرم مبتنی بر ابر، بي جي اكس نرم افزار پشتیبانی فارماکوژنوم برای آزمایشگاههای تشخیص مولکولی را فراهم می کند. ما نتایج آزمون آزمایشگاهی به دست آمده به گزارش روشن و مختصر تبدیل کردیم که می تواند توسط پزشکان برای هدایت درمان مورد استفادهقرار میگیرد. به صورت ماهانه، بي جي اكس نرم افزار لیست تغییرات ژنومی و داروها را به روز رسانی میکند.