Product Hebrew

Posted by

מוצר

באמצעות פלטפורמה המבוססת על סביבת ענן, PGX Software מספקת תמיכה פרמקוגנומית עבור מעבדות אבחון מולקולרי. אנו ממירים את תוצאות הבדיקה המתקבלות במעבדה לדוחות ברורים ותמציתיים שיכולים לשמש קלינאים בהנחיית טיפול. על בסיס חודשי, PGX Software תעדכן את הרשימות של הוריאציות הגנומיות והתרופות.