Pharmacogenomics

Posted by

فارماکوژنومیک

عمل استفاده از آرایش ژنومی بیمار برای هدایت درمان در خط مقدم عرصه ظهور پزشکی است .چون تست ژنومی مقرون به صرفه تر می شود، پزشکان در حال بهره گیری از این فرصت برای ارائه خدمات درمانی ایمن تر و موثر تر به بیماران میباشند. بي جي اكس نرم افزار تلاش برای کمک به آزمایشگاه با هر اندازه است تا با تبدیل داده های خام از طریق آزمایش به دست آمده به تجزیه و تحلیل آسان می تواند به طور مستقیم به بیماران، داروسازان و / یا متخصصان پزشکی ارائه میشود.