Our company Persian

Posted by

شرکت ما

ما یک مرکز تست و آزمایشگاهینیستیم. نرم افزار بي جي اكس برای آزمایشگاه شکافی را پر میکند تابتواند برای مشتریانشان تفسیر فارماکوژنومی دقیق بدون نیاز به سرمایه گذاری در ابزار و پرسنل ضروری را ارائه کند.صرف نظر از اندازه آزمایشگاه شما، بي جي اكس نرم افزار دارای یک برنامه است که مناسب نیازهای شما میباشد- خواه عمل شما راه اندازی کوچک و یا تاسیس یک گروه بزرگ با پایه مشتری موجود میباشد.