PGx Software خدمات

خدمات:

در بي جي اكس نرم افزار، اولین قدم ما تبدیل داده های شما از فرمت خاص به یک طراحی استاندارد سازگار با نرم افزار ما میباشد. این اجازه می دهد تا ما را به تجزیه و تحلیل آزمایش ژنوم بیمار با استفاده از الگوریتم اختصاصی ما، تا که هاپلوتیپ در نمونه شناسای شود. از این هاپلوتیپ می توان برای ساخت یک گزارش که می تواند به متخصصان پزشکیدر حمایت و هدایت طرح درمان بیمار کمک کند.

فارماکوژنومیک هنوز یک قسمت در حال تولد در پزشکی است. بي جي اكس نرم افزار دارای انعطاف پذیری برای انطباق با تغییر نوآوری های صنعت با سرعت و کارآمدی میباشد.

مزایا:

در حال تبدیل شدن به طور فزاینده مهم که آزمایشگاه قادر به ارائه تجزیه و تحلیل فارماکوژنومی به مشتریان میشود. با این حال، آنها موانع زیر روبرو هستند:

 • مشکل همگام شدن با پیشرفت های سریع در فن آوری
 • پیچیدگی های نرم افزار فارماکوژنومیک نیاز به تخصص در زمینه توسعه نرم افزار و تعمیر و نگهداری دارد
 • نیاز به حفظ حریم خصوصی و کنترل نتایج بیمار.

اتش اي بي اي اي خدمات سازگارما اجازه می دهد تا شما ابزارهای گزارش آزمایشگاه خود را ادغام کنید تا نتیجه را با کاهش هزینه ها و زمان پاسخ ارائه دهید. تي جي اكس نرم افزار نتایج آزمایش ژنومی شما و مشتریان شما را به گزارش آسان برای خواندن تبدیل میکند که این هم می تواند توسط متخصصان پزشکی برای تعیین درمان دارویی مناسب برای بیماران مورد استفاده قرار میگیرد.

بي جي اكس شما اجازه می دهد:

 • خدمات به تازگی توسعه یافته به سرعت تجاری شده
 • ارائه نتایج در یک جدول زمانی سریع تر
 • افزایش رضایت مشتری
 • بهبود و گسترش پایه مشتری
 • کاهش عوامل خطا ازطریق به رسمیت شناختن الگوهای مشکل داده ها
 • هزینه های کسب و کار کمتر با عقد قرارداد از طریق یک ارائه دهنده نرم افزار
 • امکان استفاده از گزارش های سفارشی که افزایش دید نام تجاری در بازار.

ترکیب فارماکوژنومیک به ارائه بالینی شما:

در بي جي اكس نرم افزار، اولین قدم ما تبدیل داده های فرمت خاص شما به یک طراحی استاندارد سازگار با نرم افزار ما میباشد. اینکار این اجازه را می دهد تا ما تجزیه و تحلیل آزمایش ژنوم بیمار با استفاده از الگوریتم اختصاصی بپردازیم، تا اینکه هاپلوتیپ در نمونه شناسایی شود. پس از آن این هاپلوتیپ می تواند برای ساخت گزارشی که به متخصصان پزشکی در حمایت و هدایت طرح درمان بیمار کمک کندمورد استفاده قرار میگیرد.

قابلیتها:

 • پشتیبانی از پرسنل آزمایشگاه خود در ایجاد پروتکل تستبرای ارائه بهترین خدمت به مشتریان خود
 • ارائه صفات ژنتیکی و / یا هاپلوتیپ با استفاده از نتایج آزمایش خود
 • نقشه ژنوتیپ به فنوتیپ
 • استفادهکنید از پورتال اختصاصی ما برای ایجاد وابستگی هر ژن به مواد دارویی برای تجزیه و تحلیل که شما درخواست کردید در مشخصات مشتری خود.

تاریخچه فارماکوژنومیک:

تجربه متخصصان پزشکی نشان داده است که هر بیمار یک پاسخ منحصر به فرد به درمان دارد. پیش از این، چند روش وجود داشت- از جمله آزمون و خطا – پزشکان می توانستند برای تعیین بهترین پروتکل نسخه و دوز برای یک بیمار استفاده کنند. و، آن یادگیری بسیار دشوار است اگر سواستفاده بر تاثیر اثر میگذاشت. فارماکوژنومیک اغلب می تواند واکنش احتمالی شخص به گونه از داروها را معین کند و تا حد زیادی به اثر بخشی برنامه درمانی پزشک کمک میکند .نرم افزار بي جي اكس اجازه می دهد تا آزمایشگاههاتا پزشکان با نتایج آزمون ژنومی که به وضوح نتیجه احتمالی انواع پروتکل تجویز برای بیمار را طراحی کنند.

انواع گزارش های اولیه تمایل به نادرست بودن به دلیل اتکای به تجزیه و تحلیل که سطوح فعالیت آنزیم ها را گزارش داده و پس از آن آنها را به لیستهای ساده داروهای متابولیزهشده با آنزیمهارا گزارش کرده و داروهای متابولیزه شده با آن آنزیمهارا مرتبط کرده است. عمل آنزیم بیمار به مواد مخدر خاص موضوع پیچیده تراست که تحت تأثیر عواملی مانند زیر میباشد: هر گونه مواد مخدر داده شده ممکن است با بیش از یک آنزیم متابولیزه شود؛ انواع مواد مخدر به طور معمول تجویز می شود، و، این واقعیت است که آنزیم های خاصی به روش خاص با داروهای خاص عمل می کنند. این مسائل به عدم اعتماد در پزشکان زمانی که آنها دریافتند که تجربیات بیماران در تضاد با این تحلیل اولیه است منجر شده است.

واضح است آنچه مورد نیاز بود تجزیه و تحلیل فارموژنیک بر اساس زیست شناسی مولکولی، ترکیب یک پایگاه گسترده ای از دسته مواد مخدر و داروهای خاص، و همچنین یک رابطه بسیار منحصر به بیمار خاص مورد آزمایش بوده است. نتیجه نسل جدید فارماکوژنومیک گزارش شده است.

ادغام نرم افزار بي جي اكس به آزمایشگاه شما:

آزمایشگاهها می توانند بهنرم افزار بي جي اكس پورتال آنلاین و آپلود نتایج آزمون ژنومیک وبه آمارجمعیتی بیماران دسترسی داشته باشند.همچنین از طریق پورتال در دسترس و آزمایشگاه می توانید گزارش که می تواند در نوبه خود به طور مستقیم به مشتری تحویل داده شود را تولید کنید. این گزینه نرم افزار بي جي اكس نسبتا ارزان و بدون نیاز به نصب و راه اندازی در آزمایشگاه.