Product persian

Posted by

محصول با استفاده از یک پلت فرم مبتنی بر ابر، بي جي اكس نرم افزار پشتیبانی فارماکوژنوم برای آزمایشگاههای تشخیص مولکولی را فراهم می کند. ما نتایج آزمون آزمایشگاهی به دست آمده به گزارش روشن و مختصر تبدیل کردیم که می تواند توسط پزشکان برای هدایت درمان مورد استفادهقرار میگیرد. به صورت ماهانه، بي جي […]

Pharmacogenomics

Posted by

فارماکوژنومیک عمل استفاده از آرایش ژنومی بیمار برای هدایت درمان در خط مقدم عرصه ظهور پزشکی است .چون تست ژنومی مقرون به صرفه تر می شود، پزشکان در حال بهره گیری از این فرصت برای ارائه خدمات درمانی ایمن تر و موثر تر به بیماران میباشند. بي جي اكس نرم افزار تلاش برای کمک به […]

Our company Persian

Posted by

شرکت ما ما یک مرکز تست و آزمایشگاهینیستیم. نرم افزار بي جي اكس برای آزمایشگاه شکافی را پر میکند تابتواند برای مشتریانشان تفسیر فارماکوژنومی دقیق بدون نیاز به سرمایه گذاری در ابزار و پرسنل ضروری را ارائه کند.صرف نظر از اندازه آزمایشگاه شما، بي جي اكس نرم افزار دارای یک برنامه است که مناسب نیازهای […]